Jakarta sudah tujuh kali berganti nama, yaitu Sunda Kelapa - Jayakarta - Batavia - Betawi - Jacatra - Jayakarta - Jakarta