Jalan jalan ke batu jajar. Luas sawah berhektar hektar