Lintasan sebuah partikel dinyatakan dengan persamaan x=A+Bt+Ct+Dt dengan x menunjukan kedudukan dalam Cm ,t menyatakan waktu dalam sekon dan A. B. C. D masingw merupakan konstanta. Tentukan satuan A, B, C DAN D