A (g) + 2 B (g) → AB2 (g)
Kesetimbangan bergeser ke kanan jika...