apa yang di maksud dengan sudut pandang dalam unsur instrinsik ??