Tumbukan lenting sempurna ?

Dua buah benda A dan B, masing-masing mempunyai massa 8 kg dan 12 kg. Kedua benda tersebut bergerak segaris lurus saling mendekati, A dengan kecepatan 4 m/s dan B 5 m/s dan bertumbukan lenting sempurna. Tentukanlah besar dan arah kecepatan masing-masing benda setelah tumbukan ?

Berikan jawaban