Susun algoritma untuk menginput 3 buah bilangan segitiga ?

susun algoritma untuk menginput 3 buah bilangan yang masing masing menyatakan panjang sisi sebuah segitiga. kmudian periksa ketiga buah bilangan terebut . bila ketiga bilangan tersebut nilainya sama maka cetak perkataan"SAMA SISI" . bila hanya dua bilangan yang nilainya sama maka cetak perkataan "SAMA KAKI" . tapi bila ketiga bilangan tersebut tidak sama satu an yang lainya maka cetak perkataan "SEMBARANG".
Masuk atau Mendaftar untuk menjawab.